tel. 62 73 72 528     62 73 53 656
tel. 62 73 72 528     62 73 53 656

Projekty UE

PROJEKTY W REALIZACJI

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE „ZAP ROBOTYKA” SP. Z O.O. realizuje projekt pt. „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia zestawu innowacyjnych, zewnętrznych osi robotów przemysłowych wspomagających obsługę obiektów średnio-gabarytowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,

Opis projektu: Projekt obejmie kompleksowe opracowanie, modelowanie i przebadanie zestawu prototypów innowacyjnych manipulatorów, stanowiących zewnętrzne osie robotów przemysłowych, wspomagających obsługę obiektów średnio-gabarytowych. Cele projektu zostaną osiągnięte w toku prac badawczych obejmujących szczegółowe założenia do projektu, modelowanie konstrukcyjne CAD, modelowanie matematyczne metodą MES, symulację off-line, budowę prototypów i ich walidację w warunkach operacyjnych. Najważniejszym rezultatem projektu będzie wdrożenie przez Wnioskodawcę w ramach jego działalności nowej generacji urządzeń krajowych i rozpoczęcie produkcji manipulatorów zapewniających robotom niezbędny zasięg i lokomocję:

  • typoszeregu pozycjonerów typu „L”,
  • typoszeregu pozycjonerów typu „H”,
  • systemu torów jezdnych manipulujących robotami przemysłowymi.

Pierwsze tego typu polskie manipulatory będą w pełni funkcjonalne i konkurencyjne cenowo i technologicznie. Umożliwią tworzenie nowoczesnych aplikacji z zakresu robotyzacji procesów technologicznych. Pozwolą robotom przemysłowym osiągać niezbędną mobilność, zwłaszcza gdy konieczne jest istotne zwiększenie zasięgu ich pracy i/lub zdolności docierania do trudnodostępnych miejsc obróbki. Manipulatory, sterowane w sposób zbliżony do osi własnych robota, będą z nim współdziałać w oparciu o ten sam program użytkowy. Urządzenia wspomogą obsługę maszyn i wyrobów produkowanych na stanowiskach zrobotyzowanych, których rozmiar przynajmniej w jednym kierunku przekracza 1 m i nie jest większy niż kilka metrów. Manipulatory będą konstrukcjami uniwersalnymi, przygotowanymi do instalacji jednostek napędowych, dostosowanymi do różnych systemów sterowania. Spełnią najwyższe standardy funkcjonalne, wytrzymałościowe i technologiczne, w tym wymagania norm krajowych i europejskich dyrektyw, tzw. maszynowej 98/37/EC, niskonapięciowej 73/23/EWG oraz kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EWG. Obudowy będą zgodne z normą PN-EN 60529:2003.

Wartość całkowita projektu:

2 041 822,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

1 225 093,20 PLN

PROJEKTY ZREALIZOWANE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

„Rozwój działu badawczego szansą na wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa ZAP-Robotyka”

Wartość całkowita projektu: 859 065,59 złotych
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 569 916,68 złotych

Beneficjent – ZAP-Robotyka Sp. z o.o.